หน้าแรก     วารสารแพทยสารทหารอากาศ
  พิมพ์หน้านี้
 


Vol.66 No.2 May - August 2020 (30/11/1862)
Royal Thai Air Force Medical Gazette
แพทยสารทหารอากาศ

ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓
Vol. 66 No. 2 May - August 2020

ก.ปกหน้า ด้านนอก

ข.สารบัญ บทบรรณาธิการ

ค.คณะ บก. 2-63

คำแนะนำ

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles) :

- การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อนและหลังการเสริมพลังผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 ที่รักกษาแบบประคับประคอง อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง (A Comparison of Quality of Life Pre-Post Empowerment Chronic Kidney Disease Stage 5 PatientsWho Maintain Palliative Care, Sawaengha District, Angthong Province)
o รุ่งรัตน์ ยอดระยับ พย.บ. o สุฑารัตน์ ชูรส พย.ม.

- การประเมิน-คัดกรองภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วย (ผู้ใหญ่) ตามแนวความคิดเห็นใหม่ของสากล จากแบบฟอร์ม BNT 2000 เป็น NT 2013 (From BNT 2000 to NT 2013 The Malnutrition Identification in Adult Patients)
o พล.อ.ต.วิบูลย์ ตระกูลฮุน พบ. o บุชชา พราหมณสุทธิ์ พว.

รายงานผู้ป่วย (Case Reports)

- รายงานผู้ป่วย Flavonoid Induce Hematometra in Postmenopausal Women ในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ (Case Report : Flavonoid Induce Hematomertra in Postmenopausal Women in Chandrubeksa Hospital, RTAF.)
o น.อ.ชวินทร์ ศรีวิริยเลิศกุล พบ.

- รายงานผู้ป่วยเด็กมาด้วย transverse myslitis และตรวจพบ anti-MOG antibody
(Pediatric Transverse Myelitis with Positive Anti-MOG Antibody)

o นพ.กฤตวิทย์ อนุโรจน์ พบ.

บทความวิชาการ (Academic Article)

- ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome)
o ศรีสกุล เฉียบแหลม คด. o ผศ.ดร.เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ พย.ด.

บทความพิเศษ (Special Article)

- เทคโนโลยี 5G กับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (5G Technology with Mechanisms Driving the Thai Economy)
o ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์
บทความวิชาการพิเศษ (Special Academic Article)

การประยุกต์ระบบปัญญาประดิษฐ์ตอบแชทอัตโนมัติเพื่อ การเรียนรู้
o ผศ.ดร.ปรีชา ตั้ง เกรียงกิจ


  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 Vol.54 No.1 January-April 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.2 May-August 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.3 September-December 2008 (20/3/2017)
 +++ 2008 +++ (20/3/2017)
 Vol.55 No.1 January-April 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.2 May-August 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.3 September-December 2009 (20/3/2017)
 +++ 2009 +++ (20/3/2017)
 Vol.56 No.1 January-April 2010 (20/3/2017)
 Vol.56 No.2 May-August 2010 (20/3/2017)