หน้าแรก     วารสารแพทยสารทหารอากาศ
  พิมพ์หน้านี้
 


Vol. 67 No. 1 January - April 2021 (18/10/777)

Royal Thai Air Force Medical Gazette

แพทยสารทหารอากาศ


ปีที่ ๖๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔

Vol. 67 No. 1 January - April 2021


Original Articles (นิพนธ์ต้นฉบับ)

พญ.จิดาภา รุ่งประกายพรรณ พบ., น.ต.เจษฎา อธิกคุณากร พบ.
กองศัลยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


2. การป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

*ศรีสกุล เฉียบแหลม, คด., **เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, พย.ด., ***สนธยา มณีรัตน์, พย.ด.,
*วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, **คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
***วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี


Case Report (รายงานผู้ป่วย)


3. Uterine Scar Dehiscent ในกรมแพทย์ทหารอากาศ

ชวินทร์ ศรีวิริยเลิศกุล พบ.,วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 Vol.54 No.1 January-April 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.2 May-August 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.3 September-December 2008 (20/3/2017)
 +++ 2008 +++ (20/3/2017)
 Vol.55 No.1 January-April 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.2 May-August 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.3 September-December 2009 (20/3/2017)
 +++ 2009 +++ (20/3/2017)
 Vol.56 No.1 January-April 2010 (20/3/2017)
 Vol.56 No.2 May-August 2010 (20/3/2017)