หน้าแรก     วารสารแพทยสารทหารอากาศ
  พิมพ์หน้านี้
 


Vol. 66 No. 3 September - December 2020 (23/6/935)

Royal Thai Air Force Medical Gazette

แพทยสารทหารอากาศ


ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๓

Vol. 66 No. 3 September - December 2020


Original Articles (นิพนธ์ต้นฉบับ)

ตวงทิพย์ ลดาวัลย์, พย.


2. ผลของสื่อการสอนวิดีโอเพลง “ง่ายนัก วัคซีน” ต่อความรู้เรื่องวัคซีนของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (The Effectiveness of “Ngainak Vaccine” VDO on Knowledge Gain Basic Vaccine in Child Among The 1 Year Air Force Student Nurse, Academic Year 2019)


กนกวรรณ จันทะนะ และคณะ

Review Article (บทความฟื้นฟูวิชาการ)Special Articles (บทความพิเศษ)กนกลักษณ์ ญาติอยู่, สุพล พรหมมาพันธุ์  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 Vol.54 No.1 January-April 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.2 May-August 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.3 September-December 2008 (20/3/2017)
 +++ 2008 +++ (20/3/2017)
 Vol.55 No.1 January-April 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.2 May-August 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.3 September-December 2009 (20/3/2017)
 +++ 2009 +++ (20/3/2017)
 Vol.56 No.1 January-April 2010 (20/3/2017)
 Vol.56 No.2 May-August 2010 (20/3/2017)