หน้าแรก     วารสารแพทยสารทหารอากาศ
  พิมพ์หน้านี้
 


Vol.66 No.1 January - April 2020 (16/6/2405)

ก.สารบัญ, บทบรรณาธิการ (Editorial)

ข.คณะ บก.

คำแนะนำ

1.นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)
อัตราสมองบาดเจ็บ ในผู้ป่วยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ท
ี่ใช้หมวกนิรภัยชนิดที่แตกต่างกัน
(
The Effect of Different Types of Helmet on Brain Injury)

ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล พบ. เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ พบ.

2.ความรู้และทักษะการใช้ระบบกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าก่อนและหลังอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐานในพยาบาลห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
สุนทรา บุญชู พบ.

3.ผลของโปรแกรมคลินิกไร้พุง ต่อความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและผลการตรวจองค์ประกอบภายในร่างกายของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันเสน ตำบลบ้านจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

o มนิสรา สูงทองจริยา  o เพียงเพ็ญ เข้มสกุล o สุฑารัตน์ ชูรส

 บทความพิเศษ (Special Articles)

 การพิสูจน์ตัวตนด้วยเทคโนโลยีชีวมาตรกับความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

 การนำเสนอผลงานวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 Vol.54 No.1 January-April 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.2 May-August 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.3 September-December 2008 (20/3/2017)
 +++ 2008 +++ (20/3/2017)
 Vol.55 No.1 January-April 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.2 May-August 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.3 September-December 2009 (20/3/2017)
 +++ 2009 +++ (20/3/2017)
 Vol.56 No.1 January-April 2010 (20/3/2017)
 Vol.56 No.2 May-August 2010 (20/3/2017)