หน้าแรก     วารสารแพทยสารทหารอากาศ
  พิมพ์หน้านี้
 


Vol.65 No.3 September - December 2019 (2/3/2405)

ก.สารบัญ, บทบรรณาธิการ (Editorial)

ข.คณะ บก.

คำแนะนำ

 

1.ผลการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนด้วยยา Teriparatide: การศึกษาแบบวางแผนล่วงหน้า

o นพ.วิร บุญศิริคำชัย o นพ.ธนัตต์ วัลลีนุกูล

2.การศึกษาทางชีวกลศาสตร์พืนที่ของสกูรที่ยึดตรึงคอกระดูกต้นขาหัก ในกระดูกต้นขา
o นพ.ยุทธพงศ์ วจีสิงห์

3.การประคบเจลแช่เย็นเพื่อ ลดความเจ็บปวดของการฉีดวัคซีนบาดทะยัก

o พญ.ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ
 

4.พยาบาลจัดการรายกรณีเบาหวาน กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

o น.ท.หญิง สายพิณ ปินแก้ว


o ร.ต.หญิง ฐานิตา พึงฉิ่ง , o พรศิริ พันธสี


o นพอ.จรัญญา ศรีวิชัย o นพอ.ณิชกานต์ แสงจันทร์ และคณะ


นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2561

o น.ต.หญิง จิรภิญญา คำรัตน์, o น.อ.หญิง บังอร ฤทธิ์อุดม


o พเยาว์ กิ่งทอง, o สุฑารัตน์ ชูรส

 

บทความฟืนฟูวิชาการ (Review Article)

9.การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและแบบแผนสุขภาพ

o กัลยภรณ์ เชยโพธิ

 

บทความพิเศษ (Special Articles)
 
10.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจริยธรรม และความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย 4.0 
: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

o ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์


11.ทรัพยากรมนุษย์นันสำคัญไฉน (Part 2)

o น.อ.หญิง คนึงนิจ อนุโรจน์


  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 Vol.54 No.1 January-April 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.2 May-August 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.3 September-December 2008 (20/3/2017)
 +++ 2008 +++ (20/3/2017)
 Vol.55 No.1 January-April 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.2 May-August 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.3 September-December 2009 (20/3/2017)
 +++ 2009 +++ (20/3/2017)
 Vol.56 No.1 January-April 2010 (20/3/2017)
 Vol.56 No.2 May-August 2010 (20/3/2017)