หน้าแรก     วารสารแพทยสารทหารอากาศ
  พิมพ์หน้านี้
 


Vol.64 No.1 January-April 2018 (11/9/1318)
แพทยสารทหารอากาศ Vol.64 No.1 January-April 2018
หน้าปก
สารบัญ
ปกหลัก
คำแนะนำผู้เขียนบทความ

 1. ภูมิต้านทานต่อเชื้อหัดเยอรมันในสตรีตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

(คลิก...)
               เมืองเลย หรั่งอุทก พบ., นวภรณ์ ออรุ่งโรจน์ พบ.

2. การเปรียบเทียบระดับแลคเตทในเลือดระหว่างการใช้สายรัดและการไม่ใช้สายรัด ในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช

 (คลิก...) 
พฤกษ์ หินหุ้มเพ็ชร พบ.,ร.ท.หญิง ฉัตรแก้ว ชุ่มเพ็งพันธุ์ พบ. 

3. เปรียบเทียบอัตราการนอนโรงพยาบาลระหว่างการใช้เครื่องชาวยหายใจแบบหน้ากาก และการรักษาด้วยยาแบบมาตรฐานในผู้ป่วยโรคหอบหืดที่มีอาการเฉียบพลัน ณ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

(คลิก...)
ปัทมาภรณ์  พุทธาพิบาล พบ. , อรวรรณ สายบัวทอง พบ.

4. ภาวะเป็นกรดด่างในช่องคลอดร่วมกับการวัดความยาวปากมดลูกในการทำนานการคลอดก่อนกำหนด

(คลิก...)
 นพ.สิวุฒิ  วงค์ศิริ , สินาท พรหมมาศ พบ. 

5. การระบุตัวตนโดยใช้คลื่นสมองช่วงเดลต้า

(คลิก...)
ดร.ปรีชา  ตั้งเกรียงกิจ*, ผศ.สุพล  พรหมมาพันธุ์**

6. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการการทำเหมืองข้อมูลเพื่อพยากรณ์การระบาดของโรคระบาดสัตว์ 

(คลิก...)
พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ วท.ม. , ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล วท.ม.,อดิศักดิ์ ศภธนสินเขษม วท.ม., มาลิวรรณ บุญพลอย วท.ม.

7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการรับบริการในห้องฉุกเฉินนานเกิน 8 ชั่วโมง ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

(คลิก...)
ถาม์พร  ทองพรรณ พบ. , ชัชวาลย์  จันทะเพชร พบ.

8. แนวทางการออกแบบรายวิชาการบริหารการสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Thai MOOCs (บทความพิเศษ)

(คลิก...)
สิริรัตน์  มัชฌิมาดิลก, **ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

9. เราจะปรับตัวเข้าสู่ยุคไทแลนด์ 4.0 era (บทความพิเศษ)

(คลิก...)
น.อ.หญิง คนึงนิจ  อนุโรจน์

  เนื้อหาในหมวดนี้
 
 Vol.54 No.1 January-April 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.2 May-August 2008 (20/3/2017)
 Vol.54 No.3 September-December 2008 (20/3/2017)
 +++ 2008 +++ (20/3/2017)
 Vol.55 No.1 January-April 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.2 May-August 2009 (20/3/2017)
 Vol.55 No.3 September-December 2009 (20/3/2017)
 +++ 2009 +++ (20/3/2017)
 Vol.56 No.1 January-April 2010 (20/3/2017)
 Vol.56 No.2 May-August 2010 (20/3/2017)